Statystyki

 • Odwiedziło nas: 116634
 • Do końca roku: 192 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Sobota, 2024-06-22

Imieniny: Pauliny, Sabiny

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

                      

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy, iż:

 

 1.  Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Błażku, Błażek 196, 23-320 Batorz, tel. 15 87 45 189, e-mail: szkolablazek@op.pl
 2.   Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- Magda Dec-Borkowska, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3.  Państwa dane osobowe oraz ucznia będą przetwarzane w następujących celach:

- realizacji  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji i innych aktów wykonawczych do ww. ustaw.

-  promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów  na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO -  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c RODO

 1.  Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą być udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Szkoły na podstawie zawartej  umowy przetwarzania.
 2.  Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej lub przedszkolu.
 3.  Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, także do jej wycofania. Żądanie zgody należy skierować na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl.
 4.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5.  Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, i ich niepodanie nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki.

 

 

             Plik PDF                                   

 

                                                                                            

 


 

Pliki do pobrania